Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Predávajúcim je Ing. Zoltán Radványi - Interpopulart Slovakia, so sídlom Rohovce 49, 93030 Rohovce (prevádzkáreň: Hlavná 34, 93101 Šamorín, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda, IČO: 33 465 100>, (ďalej len predávajúci). Kontaktné údaje predávajúceho
Tel.: +421 905 409 195 (pondelok až piatok) medzi 10.00 - 16.00 hod.
E-mail: gabriel@ruzenec.sk
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE
Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.ruzenec.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Do košíka“.
Po ukončení nakupovania zákazník skontroluje obsah nákupného košíka a kliknutím na "Pokladňa" pristúpi k dokončeniu objednávky, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (osobné údaje, dodaciu adresu, spôsob dopravy a spôsob platby).
Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.ruzenec.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Odoslanie objednávky potvrdí (potvrdzuje záväznú objednávku s povinnosťou platby) kliknutím na "Záväzná objednávka s povinnosťou platby" .
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.ruzenec.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci www.ruzenec.sk automaticky potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

3. CENY
Predávajúci je platcom DPH.
Ceny zahrňujú daň z pridanej hodnoty (DPH).
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.
Minimálna hodnota objednávky je 10€ bez poštovného.

4. PLATBY
Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť predávajúcemu dobierkou, prevodom na účet a cez PayPal.

4.1 Dobierka - platba pri prevzatí tovaru
Tovar hradíte v hotovosti poštovému doručovateľovi alebo na pošte.
Táto služba je spoplatnená sumou 1.80 € .

4.2 Bankovým prevodom na účet vopred
Táto služba je bez poplatku.
Po prijatí vašej objednávky tovar kompletne pripravíme na odoslanie a následne pošleme Vám e-mailom údaje potrebné na úhradu faktúry (zálohovú faktúru).
Pri bankovom prevode zaplatíte za tovar vopred, prevodom/vkladom na náš bankový účet. Do variabilného symbolu je potrebné uviesť číslo /zálohovej/ faktúry. Tovar vám odošleme až po prijatí platby. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech nášho účtu, odošleme Vám objednaný tovar a informujeme Vás o tom e-mailom.

4.3 PayPal
Táto služba je spoplatnená sumou 0,35 € + 3.4% z ceny objednávky.
Platbu cez PayPal je možné využiť pri objednávke viac ako 20€.
Pri zálohovej platbe cez systém Paypal Vašu objednávku kompletne pripravíme na odoslanie a následne pošleme vám e-mail-om údaje potrebné na úhradu faktúry (zálohovú faktúru). Za tovar zaplatíte vopred. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech nášho Paypal účtu, odošleme Vám objednaný tovar a informujeme Vás o tom e-mailom.

5. DODACIE PODMIENKY
Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote 2-5 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

6. DORUČENIE TOVARU
Tovary doručujeme v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Doručenie sa riadi platnými podmienkami Slovenskej pošty, pričom si môžete vybrať z dvoch ponúkaných možností.

6.1 Zásielka na adresu
Zásielka je doručená v pracovné dni na vami zvolenú adresu. V prípade nezastihnutia adresáta je zásielka uložená na pošte. Slovenská pošta o uložení informuje adresáta zaslaním SMS avíza alebo zanechaním písomného oznámenia.
Slovenská pošta - balík NA ADRESU - poplatky:
balík na adresu do 5 kg - 4.70€
balík na adresu do 10 kg - 5.70€
Balné - pre krehký alebo nadrozmerný tovar účtujeme poplatok výške 4.00 € alebo 7.00 €.

6.2 Zásielka na poštu
Balík na poštu je služba určená zákazníkom uprednostňujúcim dodanie zásielky na ľubovoľnú poštu podľa vlastného výberu, ktorá sa nachádza napríklad v blízkosti zamestnania. O uložení balíka na pošte je zákazník informovaný prostredníctvom sms alebo e-mailu. Balík vydá pošta adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po preukázaní totožnosti.
Adresu pošty zadajte do komentára k objednávke.
Slovenská pošta - balík NA POŠTU - poplatky:
balík na poštu do 5 kg - 3.80€
balík na poštu do 10 kg - 4.80€
Bez poplatku pri objednávke za 47€ a viac, ktorá neobsahuje krehký alebo nadrozmerný tovar.
Táto služba je spoplatnená sumou 6.00 € (pri objednávke 47€ a viac, ktorá obsahuje krehký alebo nadrozmerný tovar).
Balné - pre krehký alebo nadrozmerný tovar účtujeme poplatok výške 4.00 € alebo 7.00 €.

6.3. Doručenie drobných predmetov
Objednávky drobných predmetov, ktoré sa zmestia do obálky 22cmx26cmx3cm a hodnotou nepresahujú 47€ predávajúci zasiela formou doporučeného listu.
Slovenská pošta - Doporučný list: do 500gr - poplatok 3.10€

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predajňa Gabriel, Hlavná 34, 93101 Šamorín, tovar je potrebné poslať ako balík alebo doporučenou zásielkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní na účet, ktorý spotrebiteľ uviedol vo formulári.
Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.
Formulár:

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra, pokladničný doklad). Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, pokladničného dokladu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
POSTUP REKLAMÁCIE: Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690
fax č.: 033/5512 656

V Rohovciach, dňa 06.01.2020