Ochrana osobných údajov

Najdôležitejšie informácie v skratke

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je: Ing. Zoltán Radványi – Interpopulart Slovakia, 93030 Rohovce 49, IČO: 33465100.

2. Vždy budeme postupovať podľa zákonov: Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sľubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky zákony.

3. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze.

4. Neukladáme údaje o platbách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platbách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše servery, každá tranzakcia prebieha výhradne na stránkach banky.

5. Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám: vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky a chod nášho webu.

6. Údaje o vás môžete meniť: Vo vašom účte môžete kedykoľvek zmeniť informácie, ktoré máme o vás uložené, vrátane nastavenia toho, či a aké e-maily vám budeme posielať. Stačí sa prihlásiť a navštíviť stránku - Bejelentkezés - tu môžete kedykoľvek svoje údaje zmeniť.

7. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na gabriel@ruzenec.sk

Dlhšia verzia

1. Účel poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s internetovým obchodom www.devocionalia.eu budú spracované za účelom:

a) vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu - faktúry, doručenie tovaru
b) v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácii za účelom propagácie internetového obchodu www.devocionalia.eu a jeho produktov

2. Aké osobné údaje spracovávame?

a) osobné údaje potrebné na k vybaveniu objednávky: - krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
b) osobné údaje potrebné k registrácii: - krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.
c) osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácii: - e-mailová adresa

3. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom majú prístup len sprostredkovatelia, bez ktorých by naša činnosť nebola možná. Medzi týchto patria: a) externý účtovná kancelária b) poskytovateľ webhostingových služieb
c) prepravná spoločnosť: Slovenská pošta a.s.

Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.
Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).

4. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate niektorú z verzii ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

5. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje budeme chrániť pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje budeme spracovávať v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, budú oboznámené s tým ako ich majú spracovať.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

6. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámiť. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

7. Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na gabriel@devocionalia.eu

8. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom nastavení vášho konta. Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom stránky www.devocionalia.eu, nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta. Ochrane osobných údajov sa venuje zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobých údajov.

9. Použitie cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý webový server môže nechať na pevnom disku užívateľa, s cieľom identifikovať ho, keď sa užívateľ opäť pripojí. Každá webová stránka môže čítať len tie cookies, ktoré odošle samotný užívateľ, nie iný. Cookies sú pridelené len jednému anonymnému používateľovi a nepovoľujú prístup k údajom osobného charakteru, finančným a iným osobným údajom . Cookie nie je spustiteľný súbor, nie je ho možné šíriť a neobsahuje vírus.

Náš internetový obchod využíva dva druhy cookies:
a) dočasné cookies - tieto zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača pokiaľ neukončíte prehliadanie, sú potrebné pre niektoré aplikácie a funkcie v našom internetovom obchode
b) trvalé cookies - tieto zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu, trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku

10. Kontakt na nás

Prevádzkovateľom informačného systému je: Ing. Zoltán Radványi – Interpopulart Slovakia, 93030 Rohovce 49, IČO: 33465100

Európsky rámec:
Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Používatelia informačného systému súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu. Súhlas je platný na dobu 10 rokov a používateľ ho môže kedykoľvek odvolať.

V Rohovciach, dňa 06.01.2020.